Telefon: +420 725 521 741 | Email: opava@cmmj.cz | Adresa: Slavkov 139, 747 57 Slavkov | ČÚ: 43-8015850207/0100 | IČ: 67777503 | Datová schránka: g3mxbm4

Myslivecký hospodář

Kurz mysliveckých hospodářů

Každý rok vypisujeme termín kurzu mysliveckých hospodářů. Nejnižší možný počet účastníků kurzu je stanovený na 8 osob, v případě, že se kurz naplní, bude zahájena teoretická příprava.

Ministerstvo zemědělství České republiky v souladu s ustanovením § 35 odst. 2, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, pověřilo Českomoravskou mysliveckou jednotu "Pověřením č. 3/2002" organizováním zkoušek pro myslivecké hospodáře. Na základě tohoto pověření organizuje OMS Opava přípravné školení uchazečů ke složení zkoušek, které zahrnuje teoretický kurz a odbornou praxi v myslivosti v délce trvání minimálně šesti měsíců.

Průběh kurzu

1. TEORETICKÁ PŘÍPRAVA
OMS Opava pořádá teoretickou přípravu, která je složena z přednášek předmětů skupin I až IV.

Účast jednotlivých uchazečů na teoretické přípravě eviduje vedoucí kurzu do příslušného přehledu o účasti a do záznamu o přípravě uchazeče (teoretická část), který obdrží každý uchazeč jmenovitě.

2. PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA
Skládá se z odborné myslivecké praxe mysliveckého hospodáře přímo v honitbě.

Odborná myslivecká praxe může být uchazeči vykonávána v honitbách na základě vlastních dohod uchazeče s uživateli honitby a to po dobu šesti měsíců. Cílem a účelem této odborné myslivecké praxe je získání praktických dovedností a návyků uchazečů pro budoucí výkon funkce mysliveckého hospodáře.

3. KONZULTACE
Pro doplnění znalostí uchazečů získaných v teoretické přípravě a praxi zajišťuje OMS Opava konzultace všech skupin předmětů většinou týden před zkouškou.

Konzultace se konají v budově OMS Opava. V průběhu těchto konzultací budou probírány jednotlivé předměty skupin I až IV na základě otázek vztahujících se k obsahu přednášek teoretického kurzu i praxe.

4. ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MYSLIVECKÝCH HOSPODÁŘŮ
Každý uchazeč obdrží včas pozvánku ke složení zkoušky s uvedením termínu a místa konání zkoušek (E-mail, případně písemně na adresu trvalého bydliště).

Uchazeč po splnění podmínek, tj. po absolvování půlroční odborné myslivecké praxe v honitbě a úspěšného složení písemné zkoušky ze čtyř předmětů, bude připuštěn k vykonání ústní zkoušky pro myslivecké hospodáře.

Ústní zkouška se skládá před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři.

Cena kurzu

Základní7 000 Kč
Člen ČMMJ5 500 Kč
V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady spojené s řádnou zkouškou a teoretickou přípravou. V ceně není zahrnut poplatek za náhradní a opravný termín zkoušek, studijní materiály.

Cena náhradního a opravného termínu je stanovena na 4 000 Kč/osoba.

Způsob provádění zkoušek pro myslivecké hospodáře

Obsah zkoušky pro myslivecké hospodáře podle § 5 vyhlášky č. 244/2002 Sb, kterou se provádí zákon o myslivosti:

(1) Zkoušky pro myslivecké hospodáře mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před částí ústní, trvá nejdéle čtyři hodiny a musí obsahovat otázky z těchto předmětů:

a) I. skupina Práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti;

b) II. skupina

1. zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře,

2. plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k lovu,

3. myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové,

4. ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice;

c) III. skupina

1. výživa zvěře,

2. nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření,

3. ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek,

4. myslivecká zoologie a kynologie;

d) IV. skupina

1. myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,

2. lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu, včetně sokolnictví,

3. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti,

4. systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování.

(2) Při písemné části musí uchazeč vypracovat podle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, dále podle zadání vypracovat evidenci vydaných povolenek k lovu a v honitbě používaných loveckých psů.

(3) Ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře se skládá ze všech předmětů uvedených v odstavci 1 před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři. Před zkušební komisí může být ve stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč.